Preview Mode Links will not work in preview mode

Chobo-Ji's Zen Podcast


 

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple

Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji

or other locations associated with Chobo-Ji.

Jan 8, 2009

This Teisho was given on the 5th day of Rohatsu Sesshin 2009. It includes material form the Song of Zazen and Rohatsu Exortation by Hakuin Ekaku Zenji.