Preview Mode Links will not work in preview mode

Chobo-Ji's Zen Podcast


 

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple

Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji

or other locations associated with Chobo-Ji.

Jun 13, 2021

Genjo Marinello Osho gave this Teisho during the June, 13, 2021 Zazenkai at Chobo-Ji. This talk explores the arrogance often associated with spiritual breakthroughs and the sharp discernment of Zen Master Sōzan Honjaku (Caoshan Benji).