Preview Mode Links will not work in preview mode

Chobo-Ji's Zen Podcast


 

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple

Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji

or other locations associated with Chobo-Ji.

Jun 30, 2008

Teisho on Hekiganroku Case 63 given by Genjo Marinello on the third day of Summer Sesshin, 2008, Seattle, WA, ChoBoZenJi.