Preview Mode Links will not work in preview mode

Chobo-Ji's Zen Podcast

 

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple

Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji

or other locations associated with Chobo-Ji.

Dec 5, 2005

Dharma Talk given by Genjo Marinello Osho on Case 40 of the Mumokan given during Rohatsu Sesshin 2005.


Sep 25, 2005

Dharma Talk given by Genjo Marinello Osho on Case 30 of the Mumokan or Gateless Gate during the Chobo Ji Autumn Sesshin 2005