Preview Mode Links will not work in preview mode

Chobo-Ji's Zen Podcast


 

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple

Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji

or other locations associated with Chobo-Ji.

Jan 18, 2021

Genjo Marinello Osho offered this informal Dharma Talk and Dialogue Sunday evening, Jan. 17, 2021, after zazen at Chobo-Ji. Genjo gives a brief introduction to the Song of Zazen by Hakuin Ekaku Zenji.